علمی - پرواز از فرانسه به بریتانیا با «فلای بورد»

علمی – پرواز از فرانسه به بریتانیا با «فلای بورد»

پرواز موفق فرانکی زاپاتا از فرانسه به بریتانیا