دسته بندي: کاریکاتور

از نگاه کاریکاتوریست ها

         

ایران از نگاه کاریکاتوریست‌ها

حکومت آخوندی از نگاه کاریکاتوریست‌ها

         

شعر طنز- نبرد دوشاگرد شیطان

شعر طنز – نبرد دو شاگرد شیطان!

دوتا آخوند از یاران عظما از آن دزدان شیخستان عظما دوتا آخوند از جنس خمینی که هردو خورده اند از...

ایران از نگاه کاریکاتوریست‌ها

ایران از نگاه کاریکاتوریست‌ها

ایران از نگاه کاریکاتوریست‌ها

ایران از نگاه کاریکاتوریست‌ها

رژیم‌ آخوندی از نگاه کاریکاتوریست‌ها

رژیم‌ آخوندی از نگاه کاریکاتوریست‌ها

 

رژیم ایران درمنگنه تحریم ها واعتراضات

کاریکاتور – نظام آخوندی از نگاه کاریکاتوریست‌ها

 

نظام آخوندی - از نگاه کاریکاتوریست ها

نظام آخوندی – از نگاه کاریکاتوریست ها

خامنه ای ،‌بر سردوراهی جنگ یا جام زهر        

کاریکاتور – چهل سال جنایات رژیم آخوندی

علیرضا تبریزی – برگرفته از سایت همبستگی ملی

شعر طنز – سیاستِ “بُرد بُرد”! روحانی

گفت روحانی که ما را هست سودا برد برد هم به یاران توی کشور، هم به دنیا برد برد گرچه در برجام، هم...

آخوند روحانی و بهوا فرستادن ماهواره!

خیال‌پردازیهای آخوند روحانی و بهوا فرستادن ماهواره!

عدالت درنظام ولایت-قطع دست جوانی در مشهد به جرم سرقت گوسفند

عدالت درنظام ولایت

آخوند محمد جعفر منتظری دادستان کل رژیم ادعا کرد نظام آخوندی برای جلوگیری از محکومیت...

پرونده فساد نماینده مجلس ومرگ زهرا نویدپور

رفراندوم حجاب اجباری به سبک علی مطهری

رفراندوم حجاب اجباری به سبک علی مطهری