دسته بندي: دفاعیات

سالروز قیام ملی ۳۰ تیر در سال ۱۳۳۱ و تأسیس شورای ملی مقاومت در سال ۱۳۶۰ گرامی باد

سالروز قیام ملی ۳۰ تیر در سال ۱۳۳۱ و تأسیس شورای ملی مقاومت در سال ۱۳۶۰ گرامی باد

روزی سی ام تیر در تاریخ مبارزات ممتد ملت ایران فراموش نشدنی است، زیرا در این روز تمام افراد...

۱ دفاعیات مسعود رجوی در بیدادگاه نظامی شاه بهمن۱۳۵۰