دسته بندي: کتاب و مقالات

رهبری مقاومت ایران از فرانسه به عراق عزیمت کرد

رهبری مقاومت ایران از فرانسه به عراق عزیمت کرد – سالروز عزیمت رهبری مقاومت از فرانسه به...

کار کرد و مسئولیت پیشتاز – فصل سوم از کتاب مشروعیت و مرز سرخهای مقاومت

گفتید که در اثنای این بحثها برایتان به‌خوبی روشن شد که ما با ایدئولوژی و مقولات و مفاهیم...

آموزش های ایدئولوژیک مجاهدین – رمضان – تیرومرداد ۱۳۹۳

آموزش های ایدئولوژیک مجاهدین – رمضان – تیر ومرداد ۹۳ لینک دریافت کتاب بصورت پی دی اف...